Реставрационен лагер в Жирокастра, Албания

Posted on Posted in Блог, Блог

 

Град Жирокастра.

Историческата зона на стария град на Жирокастра е обект на световното културно наследство. Зоната включва средновековната крепост над града, пазара и жилищните сгради от XVII, XVIII и XIX век. Неговите универсални ценности са свързани с културната стратификация, високата степен на автентичност на отделните културни периоди, както и тяхната стойност като типологични уникални премери за жилишни сгради и търговски център от Османския период на Балканите и др. За традиционната архитектура на град Жирокастра са изготвяни множество проучвания и са изведени ценните белези, свидетелстващи за приноса на местните майстори в развитието на традиционната балканска къща.

В днешно време гр. Жирокастра среща множество проблеми по отношение съхранението на своето културно наследство. Следвайки включването в списъка на Световно културно наследство на ЮНЕСКО /2005г/, градът изпитва трудности за управление на процесите за модернизация, влагането на средства за различни бизнес интереси. Друг проблем е липсата на информираност на местното население за техните права и задължения като собственици на обекти попадащи в световна културна ценност. Най-голям проблем за защитената зона на историческия град е липсата на изчерпателни режими и граници на зоната за опазване.

Cultural Heritage without Borders - гр. Жирокастра

Курсът на обучение по реставрация се провежда от неправителствена организация „Културно наследство без граници” /CHwB/, Швеция и е създаден за подпомагане на държави с културно наследство в риск, в следствие на военни конфликти в самите тях или региона, в който се намират. Организацията е сформирана 1995г. в Швеция и към момента провежда работилници по реставрация в Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия и Албания.

Курсът цели създаване и обучаване на кадри в областа на опазване на културното наследство чрез придобиване на практически и теоретически знания. Една част от участниците се избират според квалификацията и специализация в областа на опазване на културното наследство, а другата част са студенти от университетите с обучение по архитектура в Албания. Целта на подбора е промотиране ценностите и проблемите на културното наследство на Албания сред специалисти от региона и обучаване на кадри, които да спомогнат за съхранението на културното наследство на страната.

Включването на тази програма по реставрация в първите години от обучението по архитектура създава основни знания и формира интерес при бъдещото им специализиране в областта на опазването на културното наследство.

Дейности в програмата на курса

Програмата на курса включва три типа дейности – лекционен курс, практическа работа по обекти на недвижимото културно наследство в града и посещение на други обекти на културно наследство в Албания. Беше направена обща обиколка на града с изсясняване на основните ценности и най-значими обекти от него.

Лекционният курс обхваща широк спектър от проблеми на културното наследство в общ смисъл, както и конкретно в гр. Жирокастра.

Лекциите включваха следните теми:

Опазване на културното наследство – встъпителна лекция.

Проучване и документиране – принципи, съвременни способи.

Анализиране на проблемите.

Околна среда и опазване – добавена стойност.

Историческият паметник и неговите ценности.

Исторически сторителни материали – дървото е архитектурата на Жирокастра.

Камъкът в историческите конструкции – подход за косервация.

Строителни материли в историческите сгради паметници в Жирокастра.

Варови смеси и мазилки.

Консервация на движимо културно наследство – стъкло, метал, текстил.

Взимане на проби и геоложки аспект на материалите.

Жирокастра в списъка на Световно културно наследство – възможности и ограничения.

Жирокастра като част от албанското културно наследство.

Йоанина и Жирокастра: местни и регионални взаимовръзки.

Интерпретация на исторически обекти – въведение и теоретична рамка.

Интерпретация на исторически обекти – практически насоки, цели и целеви групи.

Добавена стойност – превръщане на археологически обект в ценност за местните хора.

Туристическия потенциал на долината на р. Дрина

Проведени бяха и две свободни лекции извън основната програма с по-широк спектър на теми - Жилищните кули в Румъния от времето на Османската империя; Изкуствено осветление в исторически градове и др.

Практическата работа по обекти на културното наследство в града бе осъществена от отделени групи обучаващи се, ръководени от местни майстори от Албания и Косово, с помощта на представители на CHwB. Темите на отделните обекти са разнообразни и обхващат работа с различни материали и техники. В зависимост от обекта, обучаващите се се занимават с камък, дърво, мазилки и изграждане на туристически маршрути за археологически структурни в близост до град Жирокастра. Към всяка отделна група бе заложена допълнителна задача за намиране на подход за представяне на свършената работа пред специфична целева група /напр. – деца в начален или горен курс на обучение, хора в неравностойно положение, жители на новата част на града и др. /

Като част от основната програма бе предвидено посещение на археологически парк Бутринт – Световна културна и природна ценност. Паркът е организиран около археологически разкопки представящи основно римският период на укрепения град.

Допълнителни занимания към основната програма бяха уроци по рисуване и по традиционни албански танци, като по този начин се обвързват темите за материалното и нематериалното културно наследство.

Краят на програмата на курса включва тест за проверка на придобитите знания от лекционния курс и практическата работа.

След преминаване на изпитната част се проведе презентация на извършените дейности по различните обекти, както и на различните подходи по темата за интерпретация пред различните целеви групи.
Нашият проект по интерпретация на културно наследство включваше работа с деца - училищна възраст и може да бъде видян тук.

 

*Текстът е част от докладът ми към НИНКН след посещението на посочения курс.