Връзки

Мещра - Традиционни знания и занаяти

Мещра е сдружение с нестопанска цел, създадено с цел съхранение и обучение в традиционни строителни техники, занаяти и др. Сдружението стартира своята дейност през 2015г. и провежда няколко дългосрочни проекта по проучване на културното наследство в Родопите, Стара планина и Странджа.

 

Heritage.bg

Heritage.bg е инициатива за създаване на национална стратегия за недвижимото културно наследство на България (heritage.bg). Екипът, изграден по това време от млади служили в НИНКН, представя в опростен вид пред обществото основните проблеми на системата по опазване на културното наследство на България.

 

БНК на ICOMOS

Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места е формиран веднага след основаването на ИКОМОС (1964), а през 1996 е регистриран като Сдружение с идеална цел.

 

Дружество "Архитектурно наследство", Съюз на архитектите в България

Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ е основано през 2011г. Дружеството има за цел да се бори за законови промени, отворени конкурси и опазване на културното ни наследство.

 

 

Национален институт за недвижимо културно наследство

НИНКН е държавен културен институт с национално значение, с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство и със задача да подпомага министъра на културата при упражняването на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването и популяризирането на недвижимите културни ценности.

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия