Плановете за опазване и управление и наследството на Пловдив

Posted on Posted in Блог, Блог

 

Приложимост за недвижимото културно наследство на град Пловдив

2013 г.

Какво е Планът за опазване и управление и защо има нужда от него?

Плановете за опазване и управление са инструмент за ефективно управление на опазването на историческите зони с културно-историческо наследство и развиването им в привлекателни, конкурентни и мултифункционални места. Той балансира и координира изискванията за опазване на културното наследство, съвременните нужди на „ползвателите” на историческите центрове и на отговорната администрация.

Плановете определят правилните стратегии, режими и дейности и структурира управлението на опазване на културното наследство и балансира различните видове изисквания при начините на ползване на историческите зони, като ги превръща в предпоставка за развитие.

Към кого се отнася Планът за управление?

-Държава;

-Община;

-Частни собственици – физически и юридически лица;

-Културни институции – музей и др.;

-Неправителствени организации и др.

Защо Пловдив има нужда от План за управление?

Съгласно Закона за културното наследство за всички археологически резервати на територията на Република България следва да се изготвят планове за опазване и управление (чл. 81, ал 2 от ЗКН). На територията на гр. Пловдив се намира Античен град Филипопол и Старинен Пловдив (съгласно Приложение към чл. 50, ал. 3 от ЗКН). Допълнително предизвикателство за гр. Пловдив е и фактът, че на същата територия градът се е развивал и продължава да се развива и до днес. Върху същата територия се намира и Историческата зона на гр. Пловдив – обявена като групова недвижима културна ценност.

Процесите, които влияят както на съвременния, така и на античният град следа да бъдат идентифицирани и управлявани за да не се нарушава балансът между различните ценности и функции на средата.

Проблемите в градския център на Пловдив:

-Недостатъчна поддръжка на недвижимото културно наследство;

-Неподходящата поддръжка на недвижимото културно наследство;

-Миграция на функции в други части на града (молове и др.)

-Унищожение на недвижимото културно наследство под натиска на икономически интереси – липса на подходящи механизми и възможности за икономически активности;

-Инвазия на масовия туризъм – водещ до множество нехарактерни за мястото функции;

-Проблеми с трафик и замърсяване на историческите градски зони (поради това, че са изградени в друго време – без автомобили и др.);

-Нужда от по-големи места за отдих, зелени зони, паркиране и др.

Културното наследство „проблем” ли е?

Недвижимото културно наследство много често е разглеждано като проблем, поради липса на знание и политика за правилно отношение като него.

Културното наследство е преимущество, което може да подкрепи устойчивото градско развитие, чрез увеличаване на инвестициите и растеж. Това не може да бъде постигнато в сегашната ситуация на разделение на функциите - без координация.

Задачи на Плановете за опазване и управление.

Опазване на културно-историческите ценности.

Развиване на привлекателни, конкурентни и мултифункционални исторически градски пространства.

Балансиране и управление на изискванията за недвижимото културно наследство и нуждите на „ползвателите” на историческите центрове.

- отчитане всички измерения на градския живот;

- отчитане на всички обществени и частни интереси;

Балансиране и управление на конфликтните места/функции – местна икономика, граждани, туристи, собственици, реставратори и др.

Изисквания.

При изготвяне на плановете за опазване и управление се изискват два методологически подхода, които следва да се включат и развият в рамките на изготвянето на плана – Интегриран подход и Система на управление.

Интегриран подход.

Чрез него се създава връзка, балансират се и се координират нуждите на недвижимото културно наследство със социално-икономическите и екологични нужди на ползвателите на историческите градски зони.

Основните характеристики на интегрирания подход:

Задълбочен политематичен и междусекторен анализ – следва да се вземат предвид всички измерения на градския живот в историческата зона – като място за обитаване, труд, отдих, търговия, инвестиции и опазване на културното наследство за днешните и следващи поколения. Планът ще се използва да координира политиките, концепциите, плановете и т.н., които се отнасят пряко или косвено върху зоната с културно наследство – планът е обединяващ фактор.

Комуникативен и всеобхващащ. Всички заинтересовани субекти следва да бъдат идентифицирани и да участват в изготвянето и прилагането на плана.

Система на управление.

При намиране на баланса между различните субекти и изготвен план за подходящи действия, трябва да бъде осигурено тяхното изпълнение. Извършеното трябва да бъде съхранено и последователно обновявано и подобрявано.

Съдържание на Плана за опазване и управление.

Обект на разработката, цели на плана.

Идентифициране на проблемите:

- Проучване на историческата градска зона – вид, ценност, съхраненост, цялостност, заплахи (действащи и възможни), актуална нормативна уредба за опазване на обекта;

- Идентифициране на заинтересованите страни и техните изисквания.

Стратегия на плана:

- Обща визия и цели – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.

- Поле за действие – определяне на зоните за въздействие с техните проблеми за решаване;

- Организационна структура и процедури – План за управление.

- Последващо развиване и адаптиране при нужда.

Изпълнение и мониторинг на плана.

- План за действие.

- Постоянен мониторинг и редовни доклади за състоянието на зоната.

Мониторингова система:

Подготовка и развиване на мониторинг

Изпълнение на мониторинга

Доклад

Подобряване на ПОУ. Повтаряне на дейността.

Релевантна законова и нормативна база на Република България:

Закон за културното наследство;

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности;

Закон за обществените поръчки;

Режими за опазване на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”.

Релевантна общинска нормативна база.

Общ устройствен план на гр. Пловдив

Общински план за развитие.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие.

Общински наредби и правилници:

- Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив.

- Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив

- Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив

- Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив

- Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив

- Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

- Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Пловдив

и др.

- Специфични правила и нормативи към застроителния план на Старинна градска част.

Използвани материали:

HerO Project- Heritage as Opportunity by: Nils Scheffler