ArchitectureАрхитектура

Проучване и документиране на банята в с. Ягода

Банята в село Ягода е построена през 1927 г., когато за селото се предвижда значително разширение, както на териториалните му граници, така и на значението му като курорт с минерални извори. Предвиждало се то да стане и административен център на община. Развитието на съседните територии и обособяване на други центрове на влияние в региона, обаче оставят на с. Ягода възможност за неговото развитие като по-малък курорт.Сградата на банята е симетрична в план и фасада, като тази симeтрия е подчертана в прилежащата и среда. Централно разположена в оста на симетрията и започва главната паркова алея, която води до читалището и центъра на селото. Паркът и банята са изградени в един и същи период. В момента на тяхното изграждане, те са се намирали извън регулация и няма съхранени кадастрални данни за тяхната първоначална композиция, но с изследванията на съществуващите кадастрални данни и фото-документация може да се счита, че композицията на парка не е била променена. Днес паркът е отделен в урегулиран поземлен имот. В неговите граници се намират и водоизточниците за банята.

На север от сградата на банята по-късно е оформен открит плаж. Плажът се състои от два открити басейна, широко затревено поле за разполагане на посетителите и няколко едноетажни постройки – къпални, съблекални и офис сграда на обслужващите плажа. Постройките са в духа на модернизма, с изчистени фасади. За имота съществуват проектни предложения за изграждане на серия от обществени сгради на северна и западна имотни граници. Предложенията са за едноетажни и двуетажни постройки, които не биха били в конфликт със сградата на банята и нейната автентична среда и функция.

 

Банята е двуетажна и изградена с пълна симетрия между двете си части – лява и дясна, съответно за мъже и за жени. В по-късен етап е била пристроена в северна посока, с което вероятно е било унищожено автентичното декоративно оформление на фасадата. Главната фасада от юг е подчертана с три арки, зад които са разположени три дървени порти тераса над тях и завършва с триъгълен фронтон. От двете страни на входа са изградени две декоративни кули, покрити с метални шиндли.
На първо ниво в сградата се влиза в централно помещение (вестибюл) с овален план. Централно разположено срещу входа е съхранена, дървена, обособена кабинка за продажба на билети за ползване на банята. В по-късен етап, вдясно от касата, е изпълнен бар за посетителите.

Функционалната схема на двете части – мъжка и женска е огледална и идентична. От централното помещение се влиза в малък коридор, от който има достъп до помещение за персонал (със склад за кърпи и др.), а няколко стъпала водят до две отделни помещения със вани и курни (по-скъпа услуга за процедури, отделена от масовите къпални). След коридора се продължава към основната съблекалня, в която са разположени шкафчета за лични вещи обикалящи покрай стените на помещението. В средата на съблекалнята е имало отделни кабинки, с по една /в някои две/ кушетка за почивка и масажи. Кабинките са били обособени чрез дървени прегради, които към датата на проучването са разглобени и са съхраняват на втория етаж на банята, където има и една запазена кушетка за почивка. От съблекалнята има достъп до основните бански помещения , стълбище към втори етаж и тоалетна.
Двете основни помещения за къпане са едно преходно с курни и седалки и едно основно с басейн, отново заобиколен с места за сядане и курни.
На второ ниво отвеждат стълбите при съблекалните на първо ниво, към идентично помещение със шкафчета и кушетки. От съблекалнята се излиза в коридор, обикалящ около купола над вестибюла.
Във втория етап на строителство, когато банята е пристроена в северна посока, в частта между двете основни къпални се изгражда двуетажно тяло. На първо ниво не бе предоставен достъп до помещенията, но те бяха описани като допълнителни къпални, които поради по-късното си изграждане е вероятно да имат различно оформление от оригиналните. Във второ ниво пристройката е свързана с централната част на сградата и коридора, обикалящ купола над вестибюл.

Анализ на банята и нейната среда

Среда. Паркът и сградата са изработени с единна композиция. Централната паркова алея отвежда пред входа на сградата. Пространството около сградата е било оформено с декоративни елементи и паркови детайли, които са частично съхранени. Съхранено е пространството на парка, в по-късен етап е изграден и плаж на север от сградата. Последният допринася за цялостната функционалност на комплекса.
Екстериор. Сградата е изградена в еклектичен стил и носи белези както на неокласиката, така и на сецесиона. Отделни нейни детайли са характерни за сградите строени през 20те и 30те години на XX век, докато нейните симетрични фасади с подчертан портик и симетрична планова схема са характерни за края на XIX – началото на XX век. Ценни са отделните гипсови детайли, пиластри, пана, дървените дограми, ламаринените люспи използвани за покриване на куполите и двете кули подчертаващи главния вход.
Интериор. Детайлите в интериора на сградата са малко, в духа на модернизма. Ценни са както пространствата, така и техните автентични функции и елементи. Следва да се съхрани оригиналната планова схема, настилките в централното входно помещение, съблекалните и къпалните, дървените билетна каса, стълбища и дограма в интериора. Кушетките, които са били в съблекалните, следва да се съхранят и възстановят. От архивни снимки е видно, че дограмите при входа са подменени.
Функция. Въпреки че сградата се намира в неприемливо хигиенно състояние, потенциалът на минералната вода за развитие на обществени функции е голям и възможностите за използване в съвремието могат да бъдат доказани с икономически анализ. Използването на историческите бански сгради продължава да е атрактивно в световен мащаб и съхранението на архитектурните ценности добавя стойност към подобна обществена услуга.
Историческо значение. Сградата на банята в с. Ягода има важно значение за района. В близост до гр. Стара Загора има наличие на множество минерални извори, но сградата на банята в с. Ягода впечатлява с внушителния си размер, архитектурен облик и паркова среда – проектирана и изпълнена.

Физическо състояние на градежни и декоративни елементи

Влияние на дъждовни води. В интериора на банята се наблюдават много места с унищожени тавани поради проблеми с покривното покритие. Значителни течове са довели до големи отвори на таваните на второ ниво. Няма видимост към покривната конструкция, което не дава възможност да се оцени риска от пропадане на голяма част от самата покривна конструкция. Течовете са стигнали и до стълбищните клетки, което води до опасност от изгниване на дървените стъпала и пропадане.

Влияние на минералната вода. В минералните басейни и преходните къпални водата продължава да залива подовете. В определени места тя застоява, което води до образуване на водорасли, които се разпространяват по подове, стени и тавани и водят до унищожаване на мазилки и градежни материали. Самата температура на минералната вода е висока и спомага за развитие и разпространение на микроорганизми. Нерегулираното разливане на водата е довело и до разпад на металните врати на банските помещения.

Неподходящи предходни намеси. Прозорците на фасадите при банските помещения са частично зазидани с цимент, като металните шпроси са използвани за армиране на цимента. Тези намеси имат негативно влияние върху тухлените стени, тъй като допълнително са внесли нови товари за конструкцията. Самият материал е много вероятно да доведе до унищожаване на оригинална субстанция при последващата реставрационна намеса по премахването му. Липсата на поддръжка на дворното пространство е довела до развиване на храсти около сградата, които заедно с атмосферната вода, унищожават мазилки и градежни материали и водят до опасност от разрушение на големи части от конструкцията на стените.

Материали в интериора. Голям процент от фаянсовите стенни плочи на банските помещения са счупени и следва да бъдат изцяло подменени. Самите те не представляват ценност. Възможно е да се изготви проект за подмяната им с друг вид, цвят и размер плочки. Подовите плочки са с характерен детайл и следва да бъдат съхранени и реставрирани.

Намерения за развитие на територията
В територията около сградата на банята са предвидени няколко намеси с действащия план за регулация и застрояване. Към момента тези предвиждания са променени поради настъпили промени в инвестиционните намерения и собствеността на терените. Показаните по-горе нови сгради частично преминават през съществуваща улица, което няма да бъде изпълнявано. В територията западно от улицата е предвидено изграждане на санаториум, а източно от улицата няма информация за намеси. Там вероятно ще продължи да действа градския плаж, който е със съхранена функция.

Значение за приложения план за застрояване има и фактът, че в селото са изпълнени два хотелски комплекса, които са вързани към сондажите за минерална вода.

Актуалните намерения за сградата на банята предвиждат тя да бъде реставрирана и адаптирана за СПА център, с пристрояване в северна посока – към плажа.

Концепция за опазване и експониране
Освен съхраняването на самата баня, с описаните по-горе предложения за опазване и възстановяване, следва да се дефинират и охранителни зони, които да подпомогнат съхраняване на нейния контекст – селския парк и плаж.
Охранителна зона А – Парк
Симeтрията в сградата и нейната среда са основна част от ценността. Следва да се пази централната симетрия на плана на парка, като тя да бъде допълнително развивана и поддържана.

Охранителна зона Б – Плаж
Функциите на градския плаж се явяват важна част от контекста на сградата на банята. Следва да се съхрани функцията на открит плаж, с възможности съгласно действащия ПУП – едно и двуетажно строителство. Напълно удачно е функциите на градския плаж да бъдат обвързани със самата баня в комплекс.

Източници:
Архивна документация и фото-документация предоставена от кметство Ягода
Архивна фото-документация от интернет
арх. Храбър Попов, „Бански строежи“, 1942 г.