ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Успение Богородично”, с. Михалци

Църквата е построена през 1836 г. До периода на проучването е притежавала статут на декларирана архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност („паметник на културата“) с предварителна категория „местно значение“.

Оценката е извършена във връзка с граждански договор с Национален институт за недвижимо културно наследство. Проучването включва документиране на църквата, анализ на състоянието и предишни намеси, изследване на архивна документация за обекта и за неговия контекст. Предложението дава предписания за опазване на недвижимата културна ценност и териториален обхват.

 

Въз основа на проведеното проучване и направеното предложение, църквата придоби статут на НКЦ с категория „национално значение“ със заповед на министъра на културата.