ArchitectureАрхитектура

Реставрация на жилищно-търговска сграда, Пловдив

Проектът е изработен към проектантско бюро “Арконт”, гр. Пловдив

Сградата се намира на ул. „Княз Александър I Батенберг“ 51, гр. Пловдив. Състои се от четири нива – търговски сутерен, два етажа и подпокривно ниво, което е преустройвано на няколко етапа. Входовете към сградата са от улицата, както за търговските помещения, така и към горните нива.

По данни на НИНКН, „Жилищно – търговска сграда на Терзиян“ на ул. „Княз Александър I Батенберг“ 51 притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и е построена първоначално през 1888г. По-късно постройката е надстроява на още няколко етапа.

Обектът носи еклектични декоративни елементи, които показват и неговото историческо развитие. Първото ниво е с декоративна рустика в духа на неокласиката, второ и трето ниво носят елементи на неокласиката и сецесиона, а последното най-късно ниво носи модернистични елементи, които добре завършват полетата на фасадата с ясен контраст, сигниращ различните периоди на строителство.

Напълно унищожени са дограмите на магазините в партера. Самите зони около действащите магазини са оформени с неподходящи дублиращи фасадни плоскости, а стъпалата са облицовани със съвременни керамични плочи, които са използвани в интериор при преустройствата на търговските площи. Тези елементи следва да се премахнат, да се изготви общ проект за оформление на рекламните елементи по сградата, който да дава ограничение за размери, цветове, местоположение и форми.

Актуалното лошо физическо състояние на част от мазилката на фасадата е резултат от неподходящи намеси и липса на поддръжка на обекта. Ясно се различава физическото състояние на фасадата по равнината на имотната граница и зоните около последно изградените тераси на последното ниво. Лошо решение за отвеждане на атмосферните води е довело да задържането им и унищожаване на мазилката. Частично са разрушени и елементи на тухлените зидове.

Проектът за консервационно – реставрационни работи цели пълно съхраняване на архитектурните стойности на обекта и възстановяване на унищожените части от мазилковото оформление. Предвижда се премахване на всички късни и неподходящи намеси, нарушаващи външния вид и застрашаващи физическата цялост на обекта. Изготвени са както проект за консервация и реставрация, така и проект за ново художествено оцветяване на сградата – недвижима културна ценност.