ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. Николай”, с Ковачевица

Проучването на храма се извършва с цел предоставяне на статут на недвижима културна ценност (паметник на културата) от национално значение. Подобно на по-голямата част от обектите на наследството в България и този храм притежава единствено временен статут, без да е завършено специализираното проучване за неговата архитектурна, историческа и художествена стойност. 

От проведеното проучване се установи, че храмът Св. Николай в Ковачевица е с висока степен на автентичност на оригиналните архитектурно-строителни и художествени елементи. Храмът е представителен за късния, зрял етап в развитието на трикорабните псевдобазилики без купол, с една абсида, строени в първата половина на XIX век. Този тип е важна част на развитието на възрожденската църковната архитектура, като нов тип – със значително по-големи размери, появяващ се в селищата ни поради реформите в османската империя, последен етап преди завръщането на куполите в църковната ни архитектура. Изразните средства в екстериор са скромни, което е характерно за периода. Интериорът показва високо ниво на развитие в строителните похвати и носи цветова пищност характерна и за по-късните възрожденски храмове – богато резбовани иконостас, владишки трон и амвон, ярки декоративни украси по архитектурните елементи.

В интериора на храма успешно са съчетани елементите изисквани по канон, живописната украса в централния кораб, изключително цветово наситените тавани и общото просторно и светло пространство, постигнато с архитектурната форма.