За мен

Казвам се Иван Колев и работя в сферата на опазване на културното наследство. Извършвам проучване, документиране, оценка на състоянието и проектирам реставрация на исторически сгради.

Имам над десет години опит като експерт в специализирана администрация и като проектант.

Притежавам лиценз от Министерство на културата за работа с обекти на културното наследство и пълна проектантска правоспособност към Камара на архитектите в България.

Ако имате въпроси за вашата историческа сграда, не се колебайте да се свържете с мен на ivantkolev@gmail.com и тел. +359 889 23 58 99.

Save

Save

Save

Save

Save

Кратка автобиография

 

В периода 2011 – 2017 г. работих в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) като архитект – проучвател. В продължение на шест години извършвах проучвания на територията на община Пловдив и страната, в резултат на което бяха подготвени документи за 300 обекта в Пловдив и съседните общини.

 

През 2013 година участвах в създаването на Инициативата за създаване на национална стратегия за недвижимото културно наследство на България (heritage.bg). Под формата на неформална група от специалисти в сферата на културното наследство успяхме да предизвикаме обществен дебат по темата и участвахме в създаването на Форум “Културно наследство” през 2015 г.

 

От 2014 до 2016 г. взех участие в следдипломно обучение за архитекти по Опазване на архитектурното наследство, организирано от НИНКН и Ecole de Chaillot, Париж, Франция.

 

През 2015 г. с група колеги станах съосновател на сдружение „Мещра – трaдиционни знания и занаяти” (meshtrango.com). Сдружението работи активно в сферата на неформалното обучение, с основна цел разширяване знанията на обществото по проблемите на опазването на културно наследство. В рамките на сдружението участвам в разработване на проекти насочени към популяризиране на съвременни методи за опазване на културното наследство и водя лекции по “Българска възрожденска архитектура”, “Архитектура на Новото време” и “Опазване на културното наследство”.

 

От 2016 г. подпомагам като хоноруван асистент дейността на катедра „История и теория на архитектурата” в УАСГ.

 

През 2017-2018 г. работих на свободна практика с основен профил – изучаване, консервация и реставрация на исторически сгради.

 

През октомври 2018 г.  спечелих конкурс за длъжността началник на отдел “Недвижимо културно наследство” в Министерство на културата. Служебните задължения включват контролни функции върху всички административни дейности свързани с културно наследство, участие в национални и международни форуми, усъвършенстване на нормативните документи в сферата на НКН.

 

В периода юли 2021- юни 2022 бях ръководител на проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“, разработен от сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, в партньорство с Община Ардино, Общински музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. Кърджали. Проектът бе финансиран от Национален фонд „Култура“.

 

Член съм на Съюза на архитектите в България – дружество „Архитектурно наследство” и Българския национален комитет на ИКОМОС.

 

От 2016 г. съм вписан в публичния регистър на Министерство на културата, за експерти имащи право да извършат проекти по консервация и реставрация на недвижими културни ценности.

 

Лекции и презентации
 • „За архитектурата на каменните мостове в Родопите“, 2022 г.(част от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ )

 

 • „Актуално състояние и опазване на каменните мостове в Родопите“, 2022 г. (част от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“)

 

 • Опазване на културното наследство. Нормативна рамка. Какво да знаем като собственици; РЕМО „Етър“, 2021 г. (част от образователна програма „В света на старопланинската архитектура“, автори ЕМО „Етър“, сдружение „Мещра“, КАБ)

 

 • The Ancient City of Nessebar. Conservation and Management, 2019 (The 2-nd China-CEEC Cultural Heritage Forum, Luoyang, China)

 

 • Възрожденска архитектура – контекст, градоустройство и архитектурна типология, ЕМО „Етър“, 2017 г. (част от образователна програма „В света на старопланинската архитектура“, автори ЕМО „Етър“, сдружение „Мещра“, КАБ)

 

 • Meshtra – Trditional Knowledge and Crafts in the Village of Dolen, 2016. Course on Promoting People-Centred Approaches Engaging Communities in the Conservation of Nature and Culture (ICCROM, IUCN, ICOMOS; Albania / FYROM, 4-13 October 2016))

 

 • Тютюневата индустрия на Пловдив, гр. Пловдив, 2016 г. (част от Архитектурен форум 2016, организатор Камара на архитектите в България)

 

 • Възрожденска архитектура – контекст, градоустройство и архитектурна типология, гр. Бургас, 2016 г. (част от курс за обучение „История, типология и развитие на архитектурата по българските земи“ на сдружение „Мещра“)

 

 • Архитектура на Новото време (1878 – 1944 г.) – контекст, градоустройство, жилищни и обществени сгради, гр. Бургас, 2016 г. (част от курс за обучение „История, типология и развитие на архитектурата по българските земи“ на сдружение „Мещра“)

 

 • Ролята на граждански организации в опазване на наследството в България. Опитът на сдружение „Мещра“, Международна конференция на клубовете на ЮНЕСКО, гр. София, 2016 г.

 

Следдипломно специализирано обучение

 

 • Promoting People-Centred Approaches: Engaging Communities in the Conservation of Nature and Culture, организатори UNESCO, ICCROM, IUCN, ICOMOS, 4-13 октомври 2016, Албания / Бивша югославска република Македония

 

 • Школа по строителство с естествени материали, 06.2014г., гр. Белоградчик

 

 • 13th Regional Restoration Camp, организатор Cultural Heritage without Borders, Sweden –теоретичен курс по реставрация и практическа работа по консервация и реставрация на мазилки, бои и дърво, септември 2013 – гр. Жирокастра, Албания

 

 • Семинар на тема „Продукти за реставрация на мазилки и каменна зидария – Rofix“, октомври 2013г. – гр. Пловдив, гр. Перущица

 

 • Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” – Античният стадион на Филипопол, март 2012г – гр. Пловдив.

Сертификати
Подпомагам дейността на следните организации