ArchitectureАрхитектура

Консервация и реставрация на Църква “Св.св. Петър и Павел”- с. Преколница

 

Храм „Св. Св. Петър и Павел“ в с. Преколница е построен през 1848 г. в имот, в центъра на селото. С. Преколница е основано от преселници от Македония. Храмът е най-старият и най-голям в областта Каменица, намираща се западно от Кюстендил и граничеща с Република Северна Македония и Република Сърбия. След Освобождението районът става гранична зона, поради което жителите на област Каменица постепенно намаляват, премествайки се в София, Кюстендил и други близки големи градове.

Църквата има три строителни етапа, които личат както по фасадата, така и в интериора на сградата. Първоначалната църква е изградена през 1848 г. като тя е включвала днешния наос. Скоро след това тя е била разширена на запад като видимо е запазена изцяло строителната техника, а ъгловите камъни са преизползвани за оформлението на новата западна фасада. Подът на притвора вероятно е запазена каменна настилка, която е била оформена пред първоначалната фасада на църквата, тъй като е с естествен наклон по терена.

През 1930 г. е изградена камбанария, която преминава през пространството на притвора и помещението над него и се издига централно на западната фасада. До нейното построяване, функцията е била изпълнявана от клепало в по-малка постройка до килийното училище.

Като типология храмът представлява трикорабна, едноабсидна псевдобазилика. Два реда от по 5 броя свободностоящи колони разделят пространството на наоса и завършват с последни стъпки (с което стъпките стават общо 12) на източната стена, където са оформени пиластри в каменните зидове от двете страни на абсидата.

Проектът включва текущ ремонт на покрива и реставрация на фасадите на недвижимата културна ценност.

Източници за проучването:
Регионален исторически музей, гр. Кюстендил
„История на Преколница, Янчо Янчев“, 2004 г.
„Български възрожденски майстори – живописци, резбари, строители“, Асен Василиев, 1965 г.