ArchitectureАрхитектура

Изследване на църква „Св. Георги“, Радомир

Църквата е строена в периода 1840-1849 г. До периода на проучването е притежавала статут на декларирана архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност („паметник на културата“).

Въз основа на проведеното проучване и направеното предложение, църквата придоби статут на НКЦ с категория „национално значение“ със заповед на министъра на културата.

Оценката е извършена във връзка с граждански договор с Национален институт за недвижимо културно наследство. Проучването включва документиране на църквата, анализ на състоянието и предишни намеси, изследване на архивна документация за обекта и за неговия контекст.

Предложението дава предписания за опазване на недвижимата културна ценност и териториален обхват.